Sök
Stäng denna sökruta.

Följ oss på Facebook

Sverige behöver lämna WHO

Senaste nytt

Därför behöver Sverige lämna Världshälsoorganisationen (WHO)

Varför Sverige behöver lämna WHO

Världshälsoorganisationen (WHO) planeras få genomgripande förändringar i sin författning som om de införs kommer omvandla organisationen från att vara en rådgivande organisation till en styrande överstatlig organisation vid famtida pandemier och hälsokriser.
Varje medlemsstat behöver därmed anpassa sina lagar och förordningar för att kunna uppfylla WHO:s diktat vilket för Sverige innebär allvarliga risker för inskränkningar av mänskliga rättigheter, tvångsmedicinering, utökad censur, förlust av nationell suveränitet och ekonomiska krav.
Om förslagen som ger WHO överstatlig makt inte stoppas behöver Sverige lämna WHO för att värna våra mänskliga rättigheter, demokrati, yttrandefrihet och suveränitet.

Tack alla som stod upp för Sveriges suveränitet med oss på manifestationen för Sveriges suveränitet den 1 oktober i Stockholm

Några röster om att WHO nu föreslås få ännu mer makt framöver

2023-06-22 (uppdaterad 2023-09-13 och 2023-12-12)

Öppet brev till Sveriges regering och riksdag

Sverige behöver lämna WHO om förändringarna av organisationens författning inte stoppas

Hösten 2023 riskerar Sverige sin suveränitet gällande folkhälsa om vi tillåter att WHO blir en överstatlig styrande organisation med oantastlig beslutanderätt.

WHO, Världshälsoorganisationen, föreslås nu få genomgripande förändringar i sin författning, de internationella hälsoförordningarna, IHR – International Health Regulations. Förändringarna innebär i praktiken att WHO blir ett styrande organ istället för ett rådgivande organ vid framtida pandemier eller hälsokriser. 
   Om en majoritet av medlemsländerna inte motsätter sig förändringarna innebär det att WHO får juridiskt bindande makt över Sverige och Sveriges befolkning samt övriga medlemsländer vid en av WHO utlyst hälsokris.
   WHO är varken en oberoende eller demokratiskt folkvald organisation och finansieras idag till stor del av privata globala  lobbyorganisationer och företag vilka har starka ekonomiska intressen och incitament att förorda en viss hälsopolitik. Det är därför oacceptabelt att WHO tillåts bli en överstatlig organisation med makt att styra över Sveriges folkvalda regering och befolkning vid framtida hälsokriser eller pandemier. 
 

Sveriges avslag till de föreslagna förändringarna och det globala pandemiavtalet brådskar! 

Uppdateringarna och revideringarna av WHO:s författning, IHR, påbörjades i januari 2022 och diskuterades av WHO:s beslutade organ World Health Assembly under det årliga ”stormötet” i maj 2022 och maj 2023. 
   En av de många ändringarna i IHR som diskuterades under mötet var en paragraf (Artikel 59) som ger medlemsländerna en tidsfrist på sex alternativt 18 månader att avslå ändringsförslag i IHR. Längden på tidsfristen styrs, enligt samma föreslagna paragraf, av vilken typ av ändringsförslag som avses. Om avslag eller invändning till ändringsförslag inte ges inom given tidsfrist, blir förändringarna juridiskt bindande för de enskilda nationerna och dess befolkning. 
   Senast sista november 2023 behövde de länder som inte stödjer de första förändringarna av IHR som antogs den 27 maj 2022 på Världshälsoförsamlingens (WHA:s) årliga möte ge sitt tydliga avslag. Vid nästa möte den 21 maj 2024 räcker det sedan med enkel majoritet för att förslagen ska bli gällande för alla medlemsländer.
   Tre nya dokument med över 300 förslag på förändringar av det internationella hälsofördraget IHR har även presenterats sedan dess på WHO:s hemsida. Förändringar som alltså kommer att antas och bli bindande inom 6-18 månader om inte en enkel majoritet av WHO:s medlemsländer motsäger sig detta. Förhandlingarna om förändringarna sker i regel bakom stängda dörrar och den svenska regeringen har inte ens velat meddela i förväg vilka representanter Sverige skickade till WHO:s senaste möte i maj i Geneve. 
   Den odemokratiska processen och den bristande transparensen och debatten om de föreslagna förändringarnas innebörd är helt oacceptabel. Vi bedömer därför att Sverige för att bevara sin suveränitet behöver lämna WHO såsom organisationen finansieras och styrs i dagsläget. 

Källor till nedanstående 10 punkter kommer från sekretariatet för WHO:s Arbetsgrupp för ändringar av det internationella hälsoreglementet (WGIHR). De beslutade vid sitt första
möte den 14-15 november 2022 att ”sekretariatet ska publicera en artikelvis sammanställning online med de föreslagna ändringarna…”. 
Dokumenten som ligger till grund för de tio punkterna nedan är alltså WHO:s arbetsgrupps dokument WGIHR_Compilation-en från WHO:s hemsida samt en bilaga till detta dokument med namnet A_WGIHR2_7-en.
 1. Respekt för värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter stryks: ”Respekten för värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för människor” tas bort ur IHR och ersätts av svårtolkade termer som “rättvisa, samstämmighet och inkludering” (equity, coherence, inclusivity). (Artikel 3 – sid 3
 2. TvångsmedicineringWHO ges befogenhet att kräva medicinska undersökningar, immunitetsbevis, bevis på vaccinering och att genomföra kontaktspårning, karantän och medicinsk behandling. (Artikel 18, sid. 16-17)
 3. Utökad censurInnebörden av desinformation utvidgas kraftigt och WHO ges mandat att enväldigt censurera och förbjuda vad de anser vara desinformation. (Bilaga 1, sida 36)
 4. Sveriges suveränitet förlorasEn kriskommitté inom WHO ges befogenhet att ogiltigförklara beslut fattade av suveräna nationer angående hälsoåtgärder och i stället görs kriskommitténs beslut bindande. (Artikel 43 – sid. 21-22)
 5. Ändring från rådgivande till bindandeWHO:s övergripande karaktär ändras från att vara en rådgivande organisation som ger rekommendationer, till ett styrande organ vars proklamationer blir juridiskt bindande. (Artikel 1 och artikel 42 sid 22)
 6. Potentiella snarare än faktiska nödsituationerRäckvidden för IHR utvidgas kraftigt till att inkludera scenarier som bara har en ”potential att påverka folkhälsan”. Vad som kan anses påverka folkhälsan kan innefatta områden som t ex klimat, djur och hälsa. Vad som är ett ”potentiellt nödläge” definieras av IHR och kan inte ifrågasättas. För att avgöra om det existerar ett sådant nödläge krävs enligt IHR omfattande övervakning och rapportering. (Artikel 2 – sid. 2 och 3)
 7. Planekonomi införsWHOs generaldirektör får befogenhet att enhälligt utropa ett ”potentiellt nödläge” samt ges kontrollen över landets produktionsmedel. Genom en ”fördelningsplan för hälsoprodukter” kommer vissa stater att utses att leverera pandemibekämpningsprodukter enligt WHOs anvisningar.  (Artikel 13A – sid. 12-14)
 8. Globalt hälsocertifikatWHO ges befogenhet att upprätta ett system med globala hälsointyg i digitalt eller pappersformat, inklusive testintyg, vaccinintyg, profylaxintyg, återhämtningsintyg, formulär för passagerarlokalisering och en resenärs hälsodeklaration. (Artikel 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 och 44 samt bilagorna 6 och 8 – sid. 16 – 20 och sid. 22 – 24)
 9. Potentiellt enorma finansiella kostnaderMedlemsländerna inklusive Sverige kommer att avkrävas en betydande del av nationens hälsobudget till WHO med total ansvarsfrihet från potentiella skadeståndsanspråk. (Artikel 44A – sid. 25)
 10. Internationell samarbetspliktSverige och samtliga medlemsnationer blir skyldiga att bygga, tillhandahålla och underhålla infrastruktur för att följa IHR vid sina gränsövergångar. (Bilaga 10 – Sid. 50 – 51)
Om dessa avgörande förändringar av WHO:s roll och inriktning som fråntar medlemsländerna sin suveränitet inte stoppas är det vår uppfattning att Sverige behöver lämna Världshälsoorganisationen. 

Liten ordlista om WHO:s pandemifördrag och översynen av det internationella hälsoreglementet (IHR). 

 • IHR | är en förkortning för International Health Regulations eller det internationella hälsoreglementet på svenska. Från WHO:s hemsida: ”Det internationella hälsoreglementet (2005) (IHR) utgör en övergripande rättslig ram som definierar ländernas rättigheter och skyldigheter när det gäller att hantera folkhälsohändelser och nödsituationer som kan vara gränsöverskridande. IHR är ett folkrättsligt instrument som är rättsligt bindande för 196 länder, däribland WHO:s 194 medlemsstater.”
 • INB Intergovernmental Negotiating Body | Det mellanstatliga förhandlingsorganet inom WHO som ska utarbeta och förhandla fram en WHO-konvention, ett WHO-avtal eller något annat internationellt instrument om förebyggande av, beredskap för och insatser mot pandemier.
 • Pandemifördraget | Ändringar i IHR och framtagandet av ett helt nytt pandemifördrag pågår parallellt inom ramen för WHO. World Economic forums hemsida beskriver syftet så här: ”Pandemifördraget syftar till att stärka världens försvar mot nya patogener efter covid-19-pandemin Det skulle också innehålla bestämmelser om att stärka systemen för övervakning och tidig varning och om att bygga upp lager av medicinska förnödenheter.” Det var den 30 mars 2021 som 25 statschefer gick ut i ett globalt pressmeddelande och proklamerade behovet av ett pandemifördrag skriver WHO på sin hemsida
 • WGIHR  (The Working Group on Amendments to the International Health Regulations) | Arbetsgruppen inom WHO som arbetar med förslagen till förändringar av det internationella hälsoreglementet (IHR).
 • WHO | Världshälsoorganisationen, ett av Förenta nationernas fackorgan som har sitt huvudkontor i Genève.
 • WHOs finansiering | Ursprungligen kom i stort sett all finansiering av WHO från medlemsländerna. Världshälsoorganisationen finansieras idag till stora delar av privata lobbyorganisationer som förespråkar global covidvaccinering och mer överstatligt styre. Några av de största finansiärerna är Bill och Melinda Gates Foundation (näst största bidragsgivaren totalt inklusive alla länder) och Rockefeller Foundation. Läkemedelsindustrin bidrar ekonomiskt och har ett stort inflytande genom exempelvis Gavi – The Vaccine Alliance och Cepi (femte största bidragsgivaren totalt). 
 • WHA – World Health Assembly | WHO:s beslutande organ som sammanträder i maj varje år. Röstningen om ändringarna i IHR och om det nya pandemifördraget ska ske i WHA i maj 2024. För ändringarna i IHR krävs endast enkel majoritet (50 procent av rösterna) för att förslagen ska antas. För pandemifördraget krävs två tredjedelar av rösterna.

Syftet med detta upprop och initiativ är att upplysa människor om vad som pågår och samla alla människor i Sverige som ställer sig bakom detta upprop, oavsett om du är privatperson, organisation, förening eller företag. Vi vill även förenkla möjligheten för alla att tillsammans med andra verka för att uppropets syfte genomförs.

Namninsamlingen kommer fortsätta åtminstone fram till slutet av 2023 om ändringsförslagen inte skrotats innan dess eller Sverige har lämnat WHO.

Vi kommer även mejla alla riksdagsledamöter och andra politiker i regioner och kommuner och EU. Med din och tusentals andras underskrifter av detta upprop vill vi skicka en tydlig signal till de ansvariga politikerna att vi är många som inte accepterar att Sverige underställs WHO under framtida hälsokriser. 

Vi som står bakom uppropet och denna sajt är Nätverket Exit WHO
Vi är engagerade medborgare från höger till vänster och norr till söder.
Organisationer och initiativ som är med i Nätverket Exit WHO

MoD – Mänskliga rättigheter och Demokrati är ett nytt tvärpolitiskt parti som bildades i december 2021 av flera läkare, advokat och avhoppade politiker från fem partier som var oroliga över inskränkningarna av mänskliga rättigheter och demokratin under pandemin.

Sjuksköterskeuppropet – Svenska Sjuksköterskors Forum – för vetenskap, etik och mänskliga rättigheter och består av över 500 legitimerade sjuksköterskor som bland annat riktat kritik mot covidvaccinering av barn och gravida.

Läkaruppropet samlar hundratals läkare, jurister och forskare som varit kritiska till coronapolitiken och massvaccineringskampanjen. Uppropet har samlat över 25 000 underskrifter och publicerar löpande rapporter och kommentarer angående covidvaccinen och dess effekter.

Nej till vaccinpass, en aktiv grupp med över 17 000 svenskar som bojkottar vaccinpass och stödjer de som välkomnar alla.

Stoppa Restriktionerna!! – en av de första grupperna som samlar människor som vänder sig emot ovetenskapliga restriktioner.

Flera av sammanslutningarna ovan stod även bakom det framgångsrika uppropet mot vaccinpass som drevs genom sajten nejtillapartheid.nu.

Internationellt finns liknande upprop och initiativ som motsäger sig WHOs ambition till kraftigt utökat mandat i bland annat Australien, Costa Rica, Danmark, Ecuador, Finland, Irland, Israel, Italien, Kanada, Kroatien, Libanon, Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Sydafrika, Storbritannien, Tyskland och USA. På James Roguskis Substack finns länkar till samtliga. 

30 juni 2023, Almedalen

Är WHO en demokratisk organisation för global hälsa? Eller överstatlig kontroll och övervakning? Länk till evenemanget

29 september, Stockholm

Seminarium i Riksdagen om covidvaccinens säkerhet och effektivitet samt om förslagen att ge WHO överstatlig makt. Arrangör Elsa Widding. Läs mer–>3

30 september 2023, Uppsala

Läkaruppropets stjärnspäckade konferens #2, ON GUARD FOR THE LIBERTY OF MANKIND denna gång i Uppsala.   Läs mer–>

1 oktober 2023, Stockholm

Stor demonstration mot WHOs pandemifördrag och föreslagna nya mandat. Läs mer–>

Har du tips på fler evenemang eller viktiga händelser? Tipsa oss här.

Länkar som beskriver WHO:s planer och hur demokratin inskränktes under pandemin vilket snart kan komma att ske igen i ännu större skala om WHO får oinskränkt makt över alla länders hälsopolitik vilket nu föreslås. 
 

Artiklar på svenska 🇸🇪

 
 

Att överlämna svensk suveränitet till en övernationell organisation kräver en grundlagsändring

 

Ekonomiska intressen har inflytande över WHO

 

WHO bygger nu snabbt ett globalt och digitalt hälsocertifikatsystem

 

WHO kan få besluta om att låta injicera dig och dina barn med experimentella genvacciner

 

WHO är på väg att bli en diktatorisk makt i världen – Stoppa processen

 

Event 201 “lärde” världsledare att totalitär övervakning är nödvändig för att kontrollera “pandemier”

 

Varför hanterar 190 regeringar covidkrisen på samma sätt med samma ordval?

Margareta Skantzes brev till Sveriges EU-parlamentariker: “visa samma mod som era kolleger från det forna Sovjetblocket”

 

Skantze: Är Covid-19-vaccinerna biologiska vapen?

 

Max Lundqvist utmanar MSM-journalisternas okunskap om Covid-19 vaccin

 

Artiklar på engelska 🇬🇧

WHO New Health Regulations | Dr. John Campbell

Länder från hela världen arbetar för närvarande med att förhandla om och/eller ändra två internationella instrument, som kommer att hjälpa världen att vara bättre förberedd när nästa händelse med pandemisk potential inträffar. John Campbell guidar tittarna genom några av förändringarna. 

https://youtu.be/ooKyYEvIhYk

 

WHO new treaty, Andrew Bridgen | Dr. John Campbell

Andrew Bridgen talar om WHOs finansiering och ledande personer i brittiska parlamentet. 
 

#StopTheWHO: How You Can Take a Stand Against International Health Regulation Amendments

 

READ THE DAMN DOCUMENTS

Medierna och våra offentliga tjänstemän har uppenbarligen inte läst de ändringar som antogs av Världshälsoförsamlingen 2022, och de har inte heller läst de dokument som för närvarande håller på att förhandlas fram.
 

Stop The WHO

The World Health Organization is consulting on a global pandemic treaty. We believe that a global treaty is a great risk to health and national sovereignty. Så skriver World Council for Health på deras hemsida
 

New international health regulations, James Roguski – Intervju med Dr. John Campbell

 

Följ James Roguski på Substack

James Roguski – författare, forskare, aktivist och förespråkare för naturlig hälsa. Han är specialiserad på att undersöka mycket komplexa frågor och översätta data till ett enkelt språk som är lätt att förstå för att underlätta åtgärder. Starkt engagerad gällande WHO. 
 

STOP THE AMENDMENTS

James Roguski beskriver varför de förändringar av det internationella hälsoreglementet som antogs på den 75:e Världshälsoförsamlingen den 27 maj 2022 måste förkastas. Och varför förhandlingarna om ytterligare ändringar av IHR måste stoppas omedelbart.
 

Länkar till WHO:s dokument om de föreslagna förändringarna av det internationella hälsoreglementet och pandemifördraget

 
Om de föreslagna förändringarna av det internationella hälsoreglementet IHR 

Dokumenten med de föreslagna förändringarna på WHO:s hemsida

Working Group on Amendments to the International Health Regulations (2005)

 
Preliminär tidsplan för WHO:s arbetsgruppers arbete med  förändringar av det internationella hälsoreglementet samt tidsplan för det mellanstatliga förhandlingsorganet INB med syftet att upprätta ett pandemifördrag eller liknande konvention. 

Provisional WGIHR timeline 2022–2024

 
Det nuvarande internationella hälsoreglementet

International Health Regulations (2005) – Third edition

 
Om pandemifördaget
Om WHO:s mellanstatliga förhandlingsorganisation INB Intergovernmental Negotiating Body

”The World Together”: det mellanstatliga förhandlingsorganet som ska utarbeta och förhandla fram en WHO-konvention, ett WHO-avtal eller något annat internationellt instrument om förebyggande av, beredskap för och insatser mot pandemier

 
Livesändningar från möten med WHO:s mellanstatliga förhandlingsorganisation INB

Intergovernmental Negotiating Body

 
WEF om WHO:s pandemifördrag

WHO Pandemic Treaty: what is it and how will it save lives in the future?

 

Pressmeddelande av 25 statschefer på WHO:s hemsida om behovet av ett pandemifördrag

Global leaders unite in urgent call for international pandemic treaty

OBS! Sök efter Civist i mejlkorgen för att bekräfta din signatur!   

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Dagar kvar till den 21 maj 2024 då den 77:e Världshälsoförsamlingen äger rum. Där kommer WHOs 194 medlemsländer att fokusera på utarbetandet av ett nytt pandemiavtal och ändringar i de Internationella hälsoreglerna (IHR), vilka kan komma att få omfattande inverkan på global hälsohantering och staters suveränitet​.

Följ oss på Facebook

 

Sagt om ExitWHO

facebook
Joel Widengren
rekommenderar
29 september 2023

Ett riktigt bra och omtänksamt initiativ om vi vill ha/behålla ett Sverige i skick för kommande generationer. ♥️💚

facebook
Martin Böckman
rekommenderar
13 september 2023

Jag är emot satan och hans globo-homo

facebook
Christer Norling
rekommenderar
13 september 2023

Litar inte på-Bill Gates

facebook
Alexander Summerville
rekommenderar
29 augusti 2023

Super bra att någon tar upp denna Viktiga fråga. Varför är det ingen debatt om detta?

facebook
Gabriel Sjövall
rekommenderar
18 augusti 2023

Vi står inför den absolut viktigaste frågan för Sverige och vår demokrati i vår livstid!!!WHOs ”rekommendationer” under pandemin har lett fram till en total katastrof för mänskligheten globalt.Vi kan nu vetenskapligt konstatera att Mrna vaccin inte hjälper mot smitta och spridning, att det främst är de som vaccinerats som blivit sjuka och dött orsakat av felbehandling, undlåtenhet att ge fungerande godkända mediciner som Ivermektin och hydroxiklorokin, komprometterat immunförsvar samt 1291 konstaterade biverkningar av bl.a. Pfeizers sprutor. Svenska myndigheter kände till dessa biverkningar vid godkännandet, däribland blodproppar, hjärtmuskelinflammation, autoimmun sjukdom, sterilitet, cancer och SADS Sudden Adult Death Syndrome. Därtill har det vetenskapligt konstaterats att Mrna förändrar vår arvsmassa vilket vi inte vet konsekvenserna av ännu. Vi har idag en konstaterad överdödlighet i alla västvärldens länder som inte fanns under 2020. Samtidigt har antalet barn som föds sjunkit drastiskt och antalet barn som föds utan immunförsvar ökat dramatiskt. Detta är fakta som undanhålls alla medborgare.Nu vill Sveriges regering och riksdag lämna över vår nationella suveränitet till samma organisation som orsakat denna katastrof att bestämma åtgärder vid eventuell risk för pandemi.WHOs slutgiltiga förslag som ligger på bordet inbegriper bl.a. att man JURIDISKT FRÅNGÅR DINA OCH MINA MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ENLIGT FNs STADGAR, INFÖR VACCINPASS, LAG OM TVÅNGSMEDICINERING SAMT CENSURLAGAR.Redan i september ska regering och riksdag ta ställning. Allt pågår i det fördolda, utan offentlig debatt och kommer att beslutas utan folkomröstning på samma sätt som i NATO frågan.Blir det genomfört så är det slutet på vår demokrati! Har vi väl gett bort vårt självbestämmande så lär vi inte få tillbaka det.Det är din medborgerliga skyldighet att sätta dig in i detta genom att läsa nedanstående fakta och tillhörande länkar för bakgrunds information och resa motstånd så att inte detta förslag blir verklighet.Eftersom det räcker med enkel majoritet dvs att hälften av alla medlemsländer till WHO säger ja, så blir det bindande ÄVEN för Sverige. Därför måste Sverige gå ur WHO.VAKNA, SKRIV PÅ OCH SPRID TILL ALLA DU KÄNNER!!!

facebook
Gröna Boden
rekommenderar
25 juni 2023

Skrivit på mot att WHO skall bestämma över Sveriges folnhälsommyndighet.